#oXolyrics.com

Jamuna Lyrics

Babu Bogati

Jamuna lyrics . "Jamuna" is from Result. Lyrics of Jamuna Nepali song.

Language: Nepali

Album/Movie: Result

Artists: Babu Bogati

Jamuna Lyrics

Jamuna……
Jamuna…..
Pallama gharki saili maili
Hami dajuvai lae jamuna
Oe hoe jamuna jamuna jamuna
Sallama mile vagai lanchhau
Tmi didilae jamuna
Oe hoe jamuna jamuna jamuna
Gaele khane varuki ta
Vaisile khanchha ra jamuna
Oe hoe jamuna jamuna jamuna
Hasi ma deuna boli ma deuna
Tmro k janchha ra jamuna
Oe hoe jamuna jamuna jamuna
Lasama lasa masala pisnu
Dohori vaye po jamuna
Oe hoe jamuna jamuna jamuna
Ekori maya mai kati launu
Dohori vaye po jamun a
Oe hoe jamuna jamuna jamuna
Ghuruma ghuru parewa ghureo
Hasa pothi ghurena
Oe hoe jamuna jamuna jamuna
Sabailae ureo purba ko saeta
Hamilae jurena jamuna
Oe hoe jamuna jamuna jamuna
Katera khane supare jyanalae
Fodera khanchhau ki jamun a
Oe hoe jamuna jamuna jamuna
Nalaunu maya laesakepaxi
Chhodera janchhau ki jamun a
Oe hoe jamuna jamuna jamuna
Ek pate makkai due pate vayo
Kuto jyanle godera jamuna
Oe hoe jamuna jamuna jamuna
Nalaunu maya laesakepachhi
Jadainau ho chhodera jamuna
Oe hoe jamuna jamuna jamuna

Submit your comment or corrections

More Lyrics